NittedalPolitikk

Strid rundt planene i Varingskollen

Alle som følger litt med i bygdas gjøren og laden, har nok fått med seg at det er mange planer for området rundt Varingskollen. Til mandag skal kommunestyret behandle fastsetting av planprogrammet til områdeplanen.

Det brygger opp til strid rundt den planlagte utbyggingen i Varingskollen. Det foreligger storstilte planer for utbygging i området. Disse planene er hovedsaklig knyttet til utvidelse av dagens alpinanlegg og boligbygging.

Dette er planer som slett ikke er kontroversielle. Lokalt er det mye usikkerhet knyttet til hva fremtiden vil bringe. Ikke minst er det mye usikkerhet knyttet til utbyggingsplanene for alpinanlegget og mulig økning av trafikken til/fra anlegget, både i anleggsperioden og når anlegget står ferdig.

Det er også knyttet stor usikkerhet til de miljømessige konsekvensene ved planene for alpinanlegget. Usikkerheten rundt de miljømessige konsekvensene, er i all hovedsak knyttet til det at en vesentlig del av utvidelsen av det eksisterende anlegget er basert på utfylling ved hjelp av masser som blir tilkjørt.

Både utbygger og tilhengere av planene for «Kollen» beroliger med at massehåndteringen skal konsekvensutredes i det videre arbeidet.

Når det gjelder de trafikale forholdene i området, er dette slik kommunen ser det, noe som må løses både underveis og etterpå.

Planprogram

Den saken som skal behandles i kommunestyret mandag 17.6 er ikke en sak om ja eller nei til utbygging i Varingskollen. Det slaget kommer senere. Det som nå skal vedtas, et planprogram
Som det heter i sakspapirene som de folkevalgte svetter seg gjennom, er det som skal behandles er fastsetting av planprogrammet til områdeplanen.

Tenkt boligbygging i Varingskollen

Planprogrammet er en «oppskrift» for planarbeidet, «plan for planen». Den fastsetter derfor ikke innhold og konkrete løsninger for hvordan planområdet skal utvikles. Det er rammene for planprosessen som kommunestyret på mandag skal ta stilling til.

I det planprogrammet kommunestyret vedtar, beskrives planområdet, hva planen skal løse, hvilke temaer har blitt vurdert å være spesielt viktige å utrede i prosessen og hvordan arbeidet skal gjennomføres. Fastsettingen av planprogrammet skjer etter bearbeiding av innspillene til høringen av forslaget til planprogram.

I løpet av planperioden vil det så bli utarbeidet en områdeplan for utbyggingsområdet. Det er først når man kommer så langt, at den virkelige diskusjonen vil komme.

Det som heter første gangs behandling i det politiske miljøet, er i det nå fremlagte forslaget skissert å skje i løpet av tredje kvartal i år. Deretter vil den bli lagt ut på høring på vanlig måte.

Medvirkning

I det fremlagte forslaget til planprogrammet er det mange store ord om medvirkning. I et eget kapittel heter det følgende: «Planen berører mange interesser og interessenter. Kommunen skal gjennom planprosessen sikre balanse og helhet, ved at alle berørte blir tatt med i planarbeidet. Det skal sikres at alle interessegrupper, det være seg naboer og grunneiere, vel, Hakadal idrettslag, langrennsgruppen, andre lag, foreninger og brukere av området for kulturinteresser og frivillige med mer blir tatt med.

For medvirkning til områdeplan for Varingskollen skal det oppfattes en ressursgruppe bestående av grunneiere, velforeninger og andre lokale lag og foreninger. Ressursgruppen skal bidra til at medvirkning til planarbeidet skjer tidlig i planprosessen, og gir et godt grunnlag for utarbeidelse av områdeplanen.»

Det planlegges videre en rekke medvirkningsaktiviteter. Av særlig interesse for beboerne i området vil det nok være at det planlegges dialogmøter med berørte grunneiere og brukere av området. Det legges også opp til åpne planmøter i høringsperioden ved første gangs høring av forslag til områdeplanen.

Men først skal altså denne planen vedtas.