Uncategorized

Norge anerkjenner Palestina som egen stat

Den norske regjeringen offentliggjorde i dag at Norge anerkjenner Palestina som egen stat. Grensen mellom de to land bør følge grensene fra før 4. juni 1967 med Jerusalem som delt hovedstad, med åpning for avtaler om landbytte.

Norge anerkjenner Palestina som stat i tråd med folkeretten og relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd. Den territorielle avgrensingen mellom staten Palestina og staten Israel bør basere seg på grensene fra før 4. juni 1967, og demarkasjonslinjen fra våpenhvileavtalen av 1949, med Jerusalem som delt hovedstad, og med forbehold om endelig avklaring av grensene inkludert eventuelle avtaler om landbytte.

Anerkjennelsen av Palestina følger opp stortingsvedtaket fra 2023 om at regjeringen kan anerkjenne på et tidspunkt der det kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale (stortinget.no).

Beslutningen om å anerkjenne Palestina som stat anses som en sak av viktighet som i henhold til Grunnlovens 28 fordrer vedtak av Kongen i statsråd. Når den kongelige resolusjonen foreligger fredag 24. mai, vil Palestina formelt bli informert om anerkjennelsen i form av en verbalnote. Norges formelle anerkjennelse av Palestina vil tre i kraft tirsdag 28. mai 2024.

Anerkjennelsen betyr at Norge vil forholde seg til Palestina som en stat med de rettigheter og plikter dette innebærer. Det innebærer blant annet at vi forventer at grunnleggende folkerettslige regler om uavhengighet, likhet og fredelig sameksistens legges til grunn i alle relasjoner med Palestina.

Norge har et mangeårig engasjement for tostatsløsningen. Anerkjennelsen tydeliggjør det som har vært Norges holdning i lang tid, nemlig at den eneste varige løsningen på konflikten i Midtøsten, er en reell tostatsløsning.

Tostatsløsning

– Palestinerne har en grunnleggende, selvstendig rett til en egen stat. Både israelere og palestinere har rett til å leve i fred i hver sin stat. Det kan ikke bli fred i Midtøsten uten en tostatsløsning. Det kan ikke bli en tostatsløsning uten en palestinsk stat. Med andre ord: Fred i Midtøsten forutsetter en palestinsk stat, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Den territorielle avgrensingen mellom staten Palestina og staten Israel bør basere seg på grensene fra før 4. juni 1967 med Jerusalem som delt hovedstad, med åpning for avtaler om landbytte.

– Anerkjennelse av Palestina er en støtte til moderate krefter, som er på vikende front i en langvarig og grusom konflikt. Det er også en sterk oppfordring til andre land å gjøre som Norge og flere andre europeiske land: Å anerkjenne Palestina. Det kan bidra til at prosessen mot en tostatsløsning omsider kan komme i gang igjen og få ny kraft, sier Støre.

Anerkjennelse før fredsløsning

Siden Oslo-avtalene for drøyt 30 år siden har Norge og mange andre land forsøkt en strategi hvor anerkjennelse skulle komme etter en fredsløsning. Det har ikke fungert.

– I fraværet av en fredsprosess og politisk løsning på konflikten har utviklingen har gått i feil retning. Verken palestinerne eller israelerne kan leve sine liv i sikkerhet. Vi må derfor tenke annerledes og handle deretter. En anerkjennelse kan ikke lenger vente til etter en fredsløsning, sier Støre.

– Palestina er fanget i en nedadgående spiral av manglende økonomisk utvikling og bistandsavhengighet, og manglende rettigheter. Terror og vold fra Hamas og andre militante grupper undergraver tilliten som kreves for en varig fredsløsning. Israels mangeårige etablering og utvidelse av ulovlige bosettinger undergraver grunnlaget for en levedyktig palestinsk stat. Følelsen av håpløshet blant palestinerne har blitt sterkere for hvert år som har gått, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Flere grunner for å anerkjenne nå

Det er flere grunner til at det er riktig å anerkjenne Palestina nå.

– Den pågående krigen i Gaza har vist enda klarere at fred og stabilitet forutsetter en løsning på det palestinske spørsmålet. Krigen er et bunnpunkt i en langvarig, negativ utvikling i den israelsk-palestinske konflikten. Vi må mange år tilbake for å finne en tilsvarende alvorlig situasjon i Midtøsten som i dag, sier Støre.

FNs generalforsamling stemte nylig med overveldende flertall, 143 land, for en resolusjon som støtter palestinsk medlemskap i FN.

Norge stemte for at Palestina skal gis status som fullverdig medlem av FN

– Det jobbes med en helhetlig arabisk fredsplan som flere arabiske land er engasjert i, og der anerkjennelse er en viktig del. Norge samarbeider tett med Saudi-Arabia og har tatt en viktig rolle i å mobilisere europeisk støtte til den arabiske fredsvisjonen. Norge og Saudi-Arabia inviterte nylig til et utenriksministermøte i Riyadh der denne planen var tema. Norge skal om få dager lede et internasjonalt partnermøte om Palestina i Brussel, hvor den nye palestinske statsministeren og regjeringen skal legge fram sine reformplaner, og vi håper på flere framskritt der, sier Eide.

Regjeringen følger med dette også opp vedtaket gjort av Stortinget 16. november i fjor.

Forventninger til Palestina

Norge har gjennom sin lederrolle i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) vært en av de klareste forkjemperne for det palestinske statsbyggingsprosjektet. Samtidig med at Norge anerkjenner Palestina, uttrykker vi klare forventninger til at den nye palestinske regjeringen fortsetter arbeidet med demokratiske reformer, styrker rettsvesenet og bekjemper korrupsjon.

– Norge fortsetter å støtte det palestinske statsbyggingsprosjektet. Vi må styrke den palestinske myndigheten under statsminister Muhammed Mustafas ledelse. Vi må bidra til at de også kan styre i Gaza etter en våpenhvile. Målet er en palestinsk stat som henger sammen politisk og som springer ut av den palestinske selvstyremyndigheten, sier Eide.

Med flere andre land

Det er bred og forsterket internasjonal enighet, i blant annet USA, EU, Kina og arabiske, afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land, om at en tostatsløsning er den eneste varige løsningen som vil gi fred og stabilitet for både israelere og palestinere.

Norges formelle anerkjennelse av Palestina vil tre i kraft tirsdag 28. mai 2024, som er samme dato som flere nærstående europeiske land vil anerkjenne Palestina. Disse landene vil selv annonsere sin kommende anerkjennelse. Fra før har 143 land anerkjent Palestina.

– En anerkjennelse fra noen europeiske land er ikke i seg selv tilstrekkelig for at en palestinsk stat blir bærekraftig. Ved å anerkjenne en palestinsk stat, støtter vi opp om den arabiske fredsplanen, som sentrale aktører i regionen har utarbeidet etter 7. oktober. Fra norsk side har vi tatt en lederrolle i å mobilisere europeisk støtte til planen. Hovedelementene i denne er en irreversibel prosess fram mot en palestinsk stat, normalisering mellom Israel og sentrale arabiske land, styrking av den palestinske myndigheten, troverdige sikkerhetsgarantier for Israel og demobilisering av Hamas og andre væpnede grupper. Hovedpoenget er at ingen av disse grepene alene løser Israel-Palestina-konflikten, det er summen av dette som kan ta oss dit, sier Eide.

30 år etter Oslo-avtalen

Den norske anerkjennelsen av Palestina skjer drøyt 30 år etter at den første Oslo-avtalen ble undertegnet i 1993. I årene som har gått siden, har palestinerne tatt viktige skritt mot en tostatsløsning. I 2011 slo Verdensbanken fast at Palestina hadde oppfylt nøkkelkriterier for å fungere som stat. Det er bygd opp nasjonale institusjoner som gir befolkningen viktige tjenester. Krigen i Gaza og de stadige utvidelsene av ulovlige bosetninger på Vestbredden, gjør likevel at situasjonen i Palestina er vanskeligere enn på flere tiår.

– Både israelere og palestinere trenger sikkerhet og framtidshåp. Det mest prekære nå er en våpenhvile, at nok humanitær hjelp kommer inn til befolkningen i Gaza og at gislene løslates. På litt lengre sikt håper vi at en anerkjennelse kan bidra til at partene starter fredsforhandlinger, hvor målet er at de utestående sluttstatusspørsmålene kan løses. En palestinsk stat vil også styrke sikkerheten for israelerne, sier Eide.

Ved å intensivere arbeidet for en palestinsk stat og en tostatsløsning mener Norge at man styrker de moderate kreftene på begge sidene som ønsker en politisk løsning.

Både palestinske og israelske myndigheter er informert om at regjeringen har besluttet å anerkjenne Palestina.

– Norge ønsker fortsatt tett kontakt med israelske myndigheter. Norge var et av de første landene som anerkjente Israel som stat i 1949. Israel er i en utsatt sikkerhetssituasjon, og Norge anerkjenner at Israel har en rett til å forsvare seg, innenfor rammen av folkeretten. Vi mener at tostatsløsningen er i Israels egeninteresse. Det vil bidra til en mer fredelig, trygg og stabil region, sier Støre.

Les også

Bred støtte fra Palestina-aktivister