Politikk

Nav får kritikk fra Helsetilsynet

Helsetilsynet har avdekket omfattende svikt i ansvaret til landets Nav-kontorer når det gjelder å ivareta behovene til barna i familier som får økonomisk sosialhjelp. Ved 58 av 68 Nav-kontor ble det avdekket lovbrudd.

Helsetilsynet beordret nylig at landets statsforvaltere skulle gjennomføre såkalt tilsyn med hvordan Nav rundt om i landet praktiske kartlegging av barn og unges behov når deres familie søkte om økonomisk sosialhjelp.

I tilsynet som statsforvalterne gjennomførte ved landets Nav-kontorer, ble det avdekket svikt på flere plan. Helsetilsynet, som ba om at det ble gjennomført tilsyn av landets Nav-kontorer, sier at de på bakgrunn av funnene er bekymret for at barn og unge i familier som trenger økonomisk sosialhjelp ikke får den hjelpen de har behov for.

Det var et gjennomgående funn i tilsynet at mange av Nav-kontorene ikke kartlegger godt nok hvilke behov barna og familien har.

– Det er vanskelig å gjøre vurderinger av barnets beste og vurderinger av behovet for økonomisk sosialhjelp, hvis man ikke har kartlagt hvilke behov barna og familien har, sier direktør i Helsetilsynet, Sjur Lehrmann.

Sjur Lehrmann
Foto: Helsetilsynet

Kravene til praksis for Nav-kontorene som statsforvalterne undersøkte var:
* Nav-kontoret gjennomfører en tilstrekkelig kartlegging av behovene til barna ved søknad om økonomisk stønad.
* Nav-kontoret gjennomfører en forsvarlig vurdering og avgørelse ved søknad om økonomisk stønad til familier.
* Familier som får økonomisk stønad, får oppfølging ved behov.

Manglende kartlegging

Tilsynene viser at manglende kartlegging førte til følgefeil. Fordi det sviktet i kartleggingen, ble vurderingene og avgjørelsene om økonomisk stønad gjort på et sviktende grunnlag. Svikt i kartlegging kunne også føre til at behov for oppfølging, for eksempel behov for samarbeid med andre, ikke ble avdekket.

Nav-kontorene må ta et tydelig ansvar for å kartlegge behovet til familien. Tilsynet viser at mange Nav-kontor bare tok hensyn til det som familiene skrev i søknaden om økonomisk sosialhjelp. Det er mange brukere som ikke vet hva de kan søke om hjelp til, og hvis Nav-kontoret bare tar hensyn til det som står i søknaden, kan det føre til at barnas behov ikke blir avdekket.

– Nav-kontorene må innhente synspunktene til barna i saker som gjelder dem. Dette er ett krav etter barnekonvensjonen, som vi ser at det i liten grad ble gjort, sier Lehrmann.

Nav og barneperspektivet


Nav har jobbet mye med barneperspektivet de siste årene. Det er blant annet utviklet mye
viktig kunnskap om oppfølging av barnefamilier i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. I tillegg har Arbeids- og velferdsdirektoratet utviklet veilederen «Barnets beste – en veileder for deg som jobber i Nav».


– Dette er positivt, og det er gjort mye bra arbeid. Vi håper at veilederen vil være til hjelp for
ledere og ansatte, og bidra til bedre tjenester til barnefamiliene. Dette håper vi vil bidra til et behovene til barna blir ivaretatt når familier søker økonomisk stønad, sier Lehrmann.

Følg Extraavisen på facebook!