Nyheter

Ingen fristbrudd i barnevernet i 2022

Årlig rapportering til kommunestyret har vært et lovpålagt krav siden 2021. Dette er andre gangen Barneverntjenesten i Nittedal legger ut en tilstandsrapportering.

Denne tilstandsrapporten beskriver hva som er tilstanden i tjenesten, hvilke utviklingsbehov som finnes og hva som er de viktige problemstillingene i barnevernet.

Av rapporten fremgår det at barne har hatt god utvikling de siste årene.

I 2018 var barneverntjenesten i Nittedal topp tre på det landsdekkende kommunebarometeret. I 2019 og 2020 er plasseringen langt lavere, plass 73 på barometeret.

For 2021 har barnevernet igjen klatret oppover, til 9. plass. Ett av fokusområdene det har vært jobbet systematisk med å få ned er fristbrudd på undersøkelser og dermed unngått lovbrudd.

Få fristbrudd i barnevernet

Barnevernet er underlagt en rekke frister. Disse fristene er nedfelt i Lov om barnevern, nærmere bestemt i paragrafene 2-1 og 2-2.

I lovens paragraf 2-1 heter det at bekymringsmeldinger som kommer til barnevernet skal snarest, og senest innen en uke etter at de er innkommet, gjennomgå meldingen og vurdere om det er grunnlag for å iverksette videre undersøkelser.

Når det gjelder denne fristen, slår rapporten fast at det for Nittedals vedkommende i 2022 ikke foreligger brudd på frister etter denne paragrafen.

Finner barnevernet at det er grunn til å foreta videre undersøkelser av en bekymringsmelding, kommer lovens paragraf 2-2 til anvendelse.

Her heter at undersøkelsen skal gjennomføres snarest, og at den skal være avsluttet senest innen tre måneder etter at fristen på en uke.

På dette punktet innrømmer barnevernet at det har forekommet fristbrudd i noen saker, men at trenden er nedatgående – med andre ord at de er blitt flinkere til å overholde fristene.

Få klager til Statsforvalteren

I rapporten skriver barnevernstjenesten ellers at alle barn har, med få unntak, til enhver tid gyldig tiltaksplan. Disse tiltaksplanene og andre tiltak blir jevnlig evaluert. Det er også få klager på barnevernet i Nittedal til Statsforvalteren.

Statsforvalteren behandlet to klager på vedtak fra barnevernet i 2022. I en sak har ikke klageren fått medhold og vedtaket er stadfestet. Det andre vedtaket ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Statsforvalteren har behandlet tre tilsynssaker i tjenesten i 2022. En sak er konkludert uten lovbrudd og to saker er avsluttet med råd og veiledning til klager eller ved at de er oversendt barneverntjenesten for oppfølging.

Det kanskje mest gledelig er at barnevernet i Nittedal har lav turnover, det vil si liten utskifting av saksbehandlere. Dette betyr stor grad av stabilitet for barna som blir berørt av barnevernet. Samtidig uttrykkes det som bekymringsfullt at sykefraværet er økende kombinert med at det er få søkere til ledige stillinger.