Utfordringene står i kø for Nittedal i årene som kommer. Det er nok å nevne en befolkning som blir eldre og derav økte utgifter til helse og omsorg i årene som kommer.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agenda Kaupang har, på oppdrag fra et partssammensatt utvalg nedsatt av kommunestyret, dissekert Nittedal kommune. Det de har kommet frem til, er ikke akkurat lystig lesing. For den som har fulgt med i timen er mye av det velkjent tall og problemstillinger. Likefullt er det tall som vil merkes i et kommunebudsjett som ikke er romslig nok fra før. I vi trekke ut noen punkter. denne artikkelen vil

Endret befolkningssammensetning
De neste årene vil vi merke en endring i befolkningssammensetningen. Fruktbarheten er synkende, hvilket gjør at vi får mindre barnekull. Fremskriving av barnekullene tilsier at at de vil synke frem mot slutten av det tiåret vi nå er inne i. Det betyr at det fremover blir mindre penger som må avsettes i budsjettene for barnehager og skole. Rapporten anslår at vi i 2025 vil bruke 31 millioner mindre innenfor barnehage og skole enn vi gjør i dag. Derimot vil vi i perioden frem mot 2030 få en sterk vekst i antallet eldre over 67 år. Agenda Kaupang trekker frem at vi i 2025 vil komme til å bruke 86 millioner mer på denne aldersgruppen enn vi bruker i dag. Trekker vi da fra det rapporten anslår at vi vil spare innen barnehage og skole, står vi igjen med en nettoøkning på 55 millioner kroner i 2025 bare her. Samlet sett vil vi i 2025 bruke 61 mer innenfor pleie og omsorg enn vi gjør i dag.

Dyrere tjenestetilbud
Ser vi på behovet for kommunale tjenester innenfor helse og oppvekst under ett for samtlige aldersgrupper, blir heller ikke dette billigere i årene som kommer. Data innhentet av Agenda Kaupang for denne rapporten tilsier at vi i 2030 vil trenge 157 millioner mer enn i dag til å drifte denne sektoren. Går vi frem til 2040 er tallet økt til 367 millioner. Dette skyldes ikke bare en eldre befolkning, men også økt behov behov knyttet til den yngre del av befolkningen. En stor del av økningen kan også forklares ut i fra at stadig mer av oppgavene knyttet til helse, særlig innenfor psykiatri og psykisk helse, blir overført fra stat og fylke og ned på kommunenivå.

Overskudd på barnehageplasser
Allerede i dag er det overskudd på plasser i barnehagene om vi ser bygda under ett. Samlet sett har bygda et overskudd på plasser på rundt 170 i dag, et antall som forventes å stige 232 plasser i 2024. Det hele er imidlertid ulikt innenfor de tre delene av bygda. I søndre er det overkapasitet, mens det i midtre er mangel på plasser. Hakadal er preget av et godt samsvar mellom plasser og søkning. Kommunen har oppgitt til Agenda Kaupang, hvilket også er i samsvar med de planer som gjelder, at de forventer fortsatt vekst i Rotnesområdet. Det er da også planer om etablering av minst en ny, kommunal barnehage i Rotnesområdet.

Ikke et politisk dokument
Nok en gang vil Nittedalsavisen påpeke at rapporten fra Agenda Kaupang ikke er et politisk styringsdokument eller et politisk dokument. Det er en mulighetsstudio der Agenda Kaupang har sett både på de utfordringer Nittedal som kommune vil møte i årene som kommer, men også på de muligheter kommunen har i årene som kommer. Det kan ikke sies ofte nok at det er opp til bygdas politikere å utforme politikken og løse utfordringene som ligger foran oss. Men uansett om dette ikke er et politisk dokument, vil det nok ligge i bakhodet når partiene skal sy sammen sine ulike budsjettforslag.